Scandtap AB integritetspolicy

Skyddet för era personuppgifter är viktigt för Scandtap AB. I integritetspolicyn kan ni läsa om hur vi behandlar era personuppgifter och vilka rättigheter ni har beträffande personuppgifter.


Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av era personuppgifter är:

Organisationsnummer: 556999-8841
Scandtap AB
Olofsdalsvägen 21
302 41 Halmstad


Vilka personuppgifter samlar vi in, och varifrån?

När ni är i kontakt med oss (t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller besök på websidan) samlar vi in personuppgifter om er. De uppgifter vi samlar in kan bestå av namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress samt information som ni lämnar till vår kundtjänst.

Er adress samlar vi in från folkbokföringsregistret alternativt fyller ni i den själv på vår websida.


Därför behandlar vi era personuppgifter

Vi behandlar era personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:


Köp

Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med er.


Kundtjänstärenden

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden.
Behandlingen sker för att kunna hjälpa er med era kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.


Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS. Denna behandling kan innefatta profilering.

Behandlingen sker med ert medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring.


Tävlingar

Vi behandlar personuppgifter för att kunna genomföra deltagande i tävlingar som vi anordnar. Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att administrera tävlingar som personer deltar i.


Förbättring och utveckling

Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra tekniska system.
Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att kunna uppdatera, förbättra och utveckla service, produkter och tekniska system.


Fullgörande av skyldigheter enligt lag

Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet. Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.


Förhindrande av missbruk och brott.

Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri.
Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.


Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter, företag i koncernen, logistikföretag, marknadsföringsbolag eller andra leverantörer. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning.
Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.


Så länge sparas personuppgifterna

Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas i enlighet med vad som krävs av lagen. Kommunikation med vår kundservice som vi inte måste spara för att följa krav i lag raderas efter sex månader.

Uppgifter för marknadsföring sparas till dess ni begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när ni varit inaktiv i tre år.

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).


Era rättigheter

Vi svarar på er begäran avseende någon av era rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad.


Tillgång

Ni har rätt att få information om hur vi behandlar era personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.


Rättelse

Ni kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.


Radering

Ni har rätt att få era personuppgifter raderade i följande fall:
– Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats;
– Ni har återkallat ert samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;
– Ni har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ert intresse väger tyngre;
– Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;
– Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.


Begräsning av behandling
Ni har rätt att begära att behandlingen av era personuppgifter begränsas i följande fall:
– Ni bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;
– Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och ni motsätter er att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas;
– Ni behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;
– Ni har invänt mot behandling av era personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.


Invändning mot behandling

Ni har rätt att invända mot sådan behandling av era personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före era intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.


Invändning mot direktmarknadsföring

Ni har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Ni kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice. Om ni har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla era personuppgifter för direktmarknadsföring.


Dataportabilitet

Ni har rätt att få de personuppgifter som ni har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med er eller med anledning av ert samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format.


Klagomål

Om ni är missnöjd med hur vi behandlar era personuppgifter kan ni kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.


Cookies

Vi använder så kallade cookies på webbplatsen. Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster, innehållet på webbplatsen, erbjudanden och annonser till besökaren, samt för att öka säkerheten på webbplatsen.

Kort beskrivet så fungerar det så här: All information som ska stanna kvar mellan två sidladdningar måste på något sätt knytas till en viss användare. Detta görs genom att en unik nyckel lagras i en användarens webbläsare. När användaren laddar en ny sida så skickas nyckeln med till sidan och vi kan på så sätt komma fram till om användaren är inloggad och om denne har lagt något i varukorgen och så vidare.

Accepterar man inte cookies i sin webbläsare kommer flera av funktionerna på webbplatserna inte att fungera. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att det är en ny besökare vid varje sidladdning.

Om ni inte accepterar cookies kan er webbläsare ställas in så att ni automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vi använder även tjänster från tredje parter vilka i vissa fall använder cookies. Bland annat samarbetar vi med följande företag för att förbättra vår marknadsföring: Google.

Denna webbplats använder Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Om ni inte vill att era besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan ni installera ett tillägg i er webbläsare genom att följa denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 A list about used and accessable cookies in domain with value and additional information about each cookie.

Kontaktuppgifter

Ni kan kontakta oss via info[at]scandtap.com
Version 1.1 2018-05-24
Version 1.2 2023-05-03